Ochrona danych osobowych – RODO

 

Od dnia 25 maja 2018 roku zaczyna obowiązywać nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (nazwa RODO).

W oparciu o obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, w szczególności Ogólne Rozporządzenie, w celu zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 i 14 ust.1 i ust. 2 RODO – w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

Z uwagi na powyższe Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „BOXPOL” Sp. z o.o. informuje Państwa, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
  Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „BOXPOL” Sp. z o.o. ul. Wiejska 28, 76-200 Słupsk, tel. +48 59 842 43 71, NIP 839-040-55-58, Regon 005332184.
 2.  Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Wiejska 28, 76-200 Słupsk lub e-mail: {druk@boxpol.pl}.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora:
     • dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie;
     • podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne;
     • dane osobowe będą przetwarzane celem wystawienia faktury oraz w celach księgowych, przepisów podatkowych, rachunkowych lub windykacyjnych;
     • dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zamówień związanych ze świadczeniem usług: do kontaktowania się, do obsługi, do dozwolonych działań marketingowych, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności e-mail oraz telefon;
     • państwa dane osobowe będą przechowywane bezterminowo;
     • administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie, tj. m.in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CeiDG);
     • dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa;
     • administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym osobowym zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

     • dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
     • poprawiania Pani/Pana danych osobowych,
     • usunięcia Pani/Pana danych osobowych;
     • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
     • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 Z powyższych praw można skorzystać poprzez kontakt pod adresem ul. Wiejska 28, 76-200 Słupsk lub e-mail: druk@boxpol.pl.

Z poważaniem
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „BOXPOL” Sp. z o.o.